En blogg med förmågorna i fokus, vars syfte är att skapa samarbete mellan våra klasser i norr och söder samt utveckla elevernas kärlek till matematiken! IKT som verktyg i matematikundervisningen undersöks och prövas via denna blogg.
Vi som arbetar på denna blogg är Katarina Eriksson, ma/no/tk/lärare på Alvikskolan. Vi har 10 elever i år 6 och 14 elever i år 5 som vi deltar med. Natalie Wiklund ma/no/tk lärare på Svanbergaskolan i Norrtälje tillsammans med hennes elever i år 5, 29 st, och elever i år 6, 25 st. Jimmie Nordberg med hans elever på Luckstaskola i Sundsvall.

Problemen som eleverna skapar får de gradera in efter hur mycket ”styrka” de tycker att deras matematikproblem har. Detta gör att det även blir lättare att arbeta med sidan ur ett åldersintegrerat perspektiv. Problemen kommer också att skildra elevernas skolvardag och fritid i de respektive orterna.

Eleverna och vi pedagoger kommer även att recensera matematikappar. Dessa recensioner ska både kunna hjälpa oss, eleverna men även andra pedagoger runt om i landet.

På Alvikskskolan har vi byggt vi upp matematikhjälpen sidan. Tanken är att ”Matte United bloggen” ska kunna utnyttjas som resurs för andra elever, pedagoger men även som en inspiration över hur ett matematiksamarbete kan ske på ett enkelt sätt.

Via denna sida testar vi lärare nya program/appar som kan hjälpa oss att utveckla matematikundervisningen. Under höstterminen har vi haft fokus på matematikbegreppen och har utmanat varandra via vår gemensamma ”mattepodd” i på minuten. Eleverna ska förklara ord för varandra.  En förklarar, en gissar. Hela klassen står i led. När man gissat byter man plats. Det gäller att hinna så många begrepp som möjligt under en minut. För att förbättra elevernas kunskaper kring detta har vi tränat via kahoot, quizlet och jeopardy. Dessa har skapats på de olika skolorna tillsammans med eleverna.

Vi lärare hade under föregående läsår frekvent kontakt via skype för att bygga upp webbplatsen. I år har vi haft twitter och mejlkontakt.

Kopplingar till läroplanen
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förut- sättningar att utveckla sin förmåga att
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
föra och följa matematiska resonemang, och
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Exempel på centralt innehåll som kommer att behandlas:
Tal och deras egenskaper.
Positionssystemet för tal i decimalform. Det binära talsystemet och talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
Geometri
Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer
Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

”Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken har utvecklats. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över matematikens betydelse, användning och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska skeenden och därigenom kunna se matematikens sammanhang och relevans.” LGR 11

Vi har utforskat nya vägar till samarbete på avstånd. Vi hoppas denna blogg skapar inspiration hos andra att testa liknande samarbetesformer. Bloggen är ett utmärkt plattform för samarbete. Vi ser elevernas att eleverna glädje till problemlösning via matteunited är stor. Eleverna tycker att det är roligt! Förmågorna i matematik hamnar i fokus. Ett motivationshöjande arbetssätt!

Att ha verkliga mottagare till sina problem är häftigt. Eleverna får insikt i andra elevers skolvardag. Tillsammans utforskar vi internets olika möjligheter. Att vi lärare dessutom har utvidgat vårt eget kollegium är coolt. Via skype och twitter har vi konfererat, lagt upp planer samt utvärderat olika uppgifter. Att arbeta på en liten skola är inget problem när man har kollegor på andra platser runt om i Sverige. Ett för oss vinnande koncept!

Upphovsrätt: Vi publicerar framförallt egen producerat material. Vi har ritat, filmat, tagit kort.N är/om vi använder oss av andra källor erkänner vi dessa i enlighet med gällande regler för upphovsrätt. Vi ser till att alltid hålla den diskussionen i liv tillsammans med våra elever.När vi publicerat andras material, instruktionsfilmer /dokument så är/har vi varit i direkt kontakt med upphovsmakaren för att få bekräftelse för publicering. Vi har dessutom arbetat kring olika källor och källkritik och så fort vi ska publicera bilder etc så är vi noga med att påminna eleverna om upphovsrätten.

Vad vi lärt oss: Vi ser att eleverna lärt sig att formulera egna problem. Genom att lösa andras problem så upptäcker de vilken information som är viktig att få med, hur ska man ska göra för att filma och illustrera det man tänkt, hur man använder sin röst och hur man uttrycker sig så att andra förstår. Vi ser också att de utvecklat sin förmåga att använda sig av matematiskabegrepp när de förklarar sina tankegångar. Eleverna har också lärt sig olika digitalaverktyg, nya matematikappar, publicera på youtube, göra blogginlägg. Eleverna har också lärt sig att avstånd är inga hinder för samarbete.

Varför vi ska vinna: Vi har utforskat nya vägar till samarbete på avstånd. Vi hoppas denna blogg skapar inspiration hos andra att testa liknande samarbetesformer. Bloggen är ett utmärkt plattform för samarbete. Vi ser elevernas att eleverna glädje till problemlösning via matteunited är stor. Eleverna tycker att det är roligt! Förmågorna i matematik hamnar i fokus. Ett motivationshöjande arbetssätt!

Denna film gjorde eleverna från de olika skolorna förar året när de motiverade varför de skulle vinna och vad de lärt sig! Detta gäller än, stommen består, vi har till stor del samma elever som fortsatt arbetet i år.